Vaccine Passport คืออะไร?

วันนี้ See You Again Co., Ltd. ขอแนะนำให้รู้จักวัคซีนพาสปอร์ต คือ(Vaccine Passport) เป็นเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามที่กำหนด มีแนวคิดคล้ายกับการออกหนังสือเดินทางและวีซ่าว่าได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศแล้ว แต่ใช้ในกรณีที่เกิดโรคระบาด